BELEID GEMEENTE GORINCHEM VOOR OUDEREN

 

Voert de gemeente Gorinchem haar wettelijke taak in het kader van de Wet publieke gezondheid en gezondheidsbevordering van ouderen uit?

Ja. Ouderengezondheidszorg betreft o.a. ook het hitteplan, vaccinaties, valpreventie, infectiepreventie, dementie en eenzaamheid. Prioriteit wordt ook gegeven aan de ouderenmonitor. Het Integraal Sociaal Beleid gemeente Gorinchem met vier pijlers waaronder gezonde leefstijl en iedereen doet mee.

Hoe wordt in de gemeente Gorinchem uitvoering gegeven aan deze wettelijke taak?

In samenwerking met partners worden tal van activiteiten opgezet die de leefstijl van ouderen bevordert, zoals:

 • Seniorenfit;
 • Bewegingsgerichte zorg: de beweegcoach ondersteunt zorgpartijen opdat er structureel aandacht komt voor een gezonde leefstijl en beweging in de zorg in de ondersteuning thuis, woonlocaties en dagbesteding;
 • Beweegwijzer met al het sport- en beweegaanbod met al het aangepast beweegaanbod;
 • Online koffie inloop (hoe gaat het met een ieder);
 • Aandacht voor de week van de valpreventie;
 • Samengorinchem.nl
 • Buurthuizen (ontmoeting);
 • Ondersteuning mantelzorgers MEE/Vivenz, Mantelzorgsteunpunt, trainingen de Zorg de Baas, tiltechnieken;
 • Training Dementie en nu?
 • Subsidiering recreatieve- en ontmoetingsactiviteiten vanuit Flankerend Ouderenbeleid en Bliek in Actie;
 • Aandacht Week tegen eenzaamheid;
 • Signalerend Huisbezoek 75+;
 • Klussendienst;
 • Week tegen eenzaamheid met activiteitenkalender.

Wordt dit gezondheidsbeleid in Gorinchem ook zo uitgevoerd?

Gorinchem doet meer dan alleen de wettelijke taken en het gezondheidsbeleid wordt niet alleen door de GGD uitgevoerd. De gemeente is initiatiefnemer van diverse projecten die bijdragen aan een positieve gezondheid van ouderen. Dat doet zij in samenwerking met partners en wel op de volgende wijze:

 • Soms extra onderzoeken zoals relatie eenzaamheid en overmatig alcoholgebruik;
 • Nieuwe ontwikkelingen in gang zetten als de GLI;
 • Investeren in de leefomgeving;
 • Inzetten klussendienst;
 • Dementievriendelijke gemeente (films en gesprekken over dementie voor breed publiek, training organisaties die met ouderen werken);
 • Ontwikkeling consultatiebureau voor ouderen;
 • Netwerk vitaal en veerkrachtig (uitdragen concept positieve gezondheid in instellingen).

De gemeente Gorinchem heeft een nota ‘Gezondheidsbeleid’

Is er in de gemeente Gorinchem sprake van samenwerking met diverse organisaties.

Ja. Die samenwerking krijgt op de volgende manier in de gemeente Gorinchem gestalte:

Zonder een goede (keten) samenwerking en betrokkenheid van doelgroepen krijgen preventieprogramma’s geen kans van slagen. Afstemming vindt ook regionaal plaats.