OMGAAN MET VERLIES: over afscheid nemen en rouwen

deel 4: Na de uitvaart

 

Ook na de uitvaart is er veel te regelen, bijvoorbeeld rondom de asbestemming of de bedekking van het graf. Ook start dan het afwikkelen van de erfenis en de financiën.

 

Asbestemming

Bij een crematie wordt de as van de overledene minimaal 30 dagen (wettelijk verplicht) bewaard in het crematorium in een speciale bus. Op deze bus staan de persoonlijke gegevens van de overledene vermeld. U bepaalt zelf wat er daarna met de as van de overledene gebeurt. U kunt deze mee naar huis nemen en in een urn bewaren op een plekje thuis. U kunt deze ook bijzetten bij een eerder gestorven familielid in het familiegraf of in een urnengalerij plaatsen. Het is ook mogelijk een klein gedeelte van de as te bewaren in een sieraad, bijvoorbeeld in een ring of hanger. U kunt ook kiezen voor uitstrooien van de as, bijvoorbeeld op het strooiveld van het crematorium, op een mooi plekje in de natuur of op zee. Aanwezig zijn bij het uitstrooien van de as van uw overleden dierbare is bijzonder. Veel mensen vinden het prettig om dit te omlijsten met een ritueel, bijvoorbeeld het lezen van een gedicht, luisteren naar muziek of het oplaten van ballonnen.

Zie ook:

www.asverstrooiing.eu

www.seker.nl

 

Grafbedekking

Is een graf de laatste rustplaats van de overledene, dan moet u een keuze maken voor de grafbedekking, bijvoorbeeld een grafsteen. Er zijn  verschillende soorten grafstenen, variërend in uitvoering en prijs. Loop rond op de begraafplaats om te kijken welke grafsteen zou kunnen passen bij de overledene en zijn/haar laatste rustplaats. Een bodembedekking van planten of struikjes kan een mooi, eenvoudig en toepasselijk alternatief zijn. De prijs is ook veel lager dan die van een grafsteen. Houd dan wel rekening met het onderhoud. Informeer wat wel en niet mag op de begraafplaats.

 

Bedankkaarten

U kunt enkele weken na het overlijden bedankkaarten versturen of een bedankadvertentie in de krant plaatsen. De uitvaartondernemer kan u hierbij helpen. Ook op internet zijn vele mogelijkheden te vinden om te bedanken. U kunt er ook voor kiezen de mensen die aanwezig waren bij de uitvaart, of u op een andere wijze hebben gesteund, een persoonlijke kaart of brief te schrijven. In het condoleanceregister dat u van de uitvaartondernemer krijgt, vindt u de adressen. Het bezig zijn met het schrijven kan u tot steun zijn in de moeilijke periode na de uitvaart.

Zie ook:

www.rouwdankkaarten.nl

 

Uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaart variëren tussen 5.000 euro en 10.000 euro. Veel mensen hebben hiervoor gespaard of hebben een uitvaartverzekering. Op oudere leeftijd nog een verzekering afsluiten is erg kostbaar. Laat u hierover goed informeren.

Er zijn twee categorieën uitvaartverzekeringen: de natura-uitvaartverzekering en de kapitaalverzekering.

De natura-uitvaartverzekering bestaat uit een vast pakket, waarvoor u maandelijks of jaarlijks premie betaalt. Informeer wat precies verzekerd is en wat de consequenties zijn als u kiest voor een andere invulling van de uitvaart dan in de voorwaarden staat. Het is mogelijk om allerlei extra zorg mee te verzekeren, zoals terminale zorg, huisbewaking tijdens de plechtigheid en deskundige nazorg voor rouwverwerking.

Een kapitaalverzekering keert bij overlijden een geldbedrag uit. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald bij het afsluiten van de verzekering. Met dit bedrag kan de uitvaart worden betaald.

Zie ook:

www.uitvaartverzekering.nl

www.devoorzorg.nl

www.independer.nl (voor het vergelijken van verzekeringen)

 

Erfrecht

Er zijn wettelijke en testamentaire erfgenamen. Wie de wettelijke erfgenamen zijn, is in het burgerlijk wetboek geregeld. Dat zijn de nabestaanden van de overledene, die elkaar in rangorde opvolgen: echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen, ouders en broers en zussen, grootouders en overgrootouders. Hierbij geldt het principe van plaatsvervulling. In een testament kan afgeweken worden van deze wettelijke regels. Testamentaire erfgenamen zijn bijvoorbeeld uw ongeregistreerde partner, stief- of pleegkinderen of een goed doel.

 

Erfbelasting

Erfgenamen moeten belasting betalen over alles wat ze via het erfrecht krijgen. Er zijn hierbij enkele vrijstellingen. De hoofdregel is dat hoe hoger het bedrag van de erfenis en hoe verder verwijderd de bloedverwantschap, hoe hoger de belasting is. De tarieven zijn per schijf vastgesteld. De aangifte voor erfbelasting moet door de executeur of de erfgenamen uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden worden gedaan.

Zie ook:

www.belastingdienst.nl

 

Een aantal regelzaken op een rijtje

* Informeer de huisarts als deze nog niet op de hoogte is.

 

* Regel een verklaring van erfrecht. Deze is nodig voor het regelen en afhandelen van allerlei zaken. De notaris kan deze opstellen. Hiervoor heeft u nodig een bewijs van overlijden, eventueel het trouwboekje en de akte van huwelijkse voorwaarden, het testament en/of codicil en de namen en adressen van alle kinderen of andere erfgenamen.

 

* Meld het overlijden bij de bank. Dit vanwege het blokkeren van de rekening of wijzigen van de tenaamstelling van giro- en/of bankrekening en andere rekeningen van de overledene. Om dit te regelen is een uittreksel uit het overlijdensregister of een verklaring van erfrecht nodig.

 

* Informeer de ziektekostenverzekeraar over het overlijden.

 

* Informeer de pensioenfondsen waarmee de overledene vanuit zijn functie te maken had en verzekerings-maatschappijen die uitkeringen moeten gaan uitbetalen. Vermeld hierbij de gegevens van de begunstigde (de partner, de erfgenamen).

 

* Informeer alle maatschappijen waarbij verzekeringen lopen en vermeld hierbij polisnummers en de namen en adressen van de nabestaanden. Ga na welke verzekeringen er zijn om zo nodig polissen op te heffen of de tenaamstelling te veranderen.

 

* Bekijk een eventuele hypotheekakte op clausules die verband houden met overlijden. Soms kan met een levensverzekering de hypotheek boetevrij worden afgelost.

 

* Bewaar alle rekeningen die betrekking hebben op de uitvaart en laat u adviseren over alle belastingtechnische gevolgen van het overlijden. De kosten die samenhangen met het overlijden zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de erfgenamen. Wel kunnen de kosten van de uitvaart, verminderd met de eventueel ontvangen uitkeringen van de uitvaartverzekeringen, voor de erfbelasting worden afgetrokken.

 

* Zeg abonnementen en/of lidmaatschappen op. Zorg als dat nodig is ook voor het intrekken van machtigingen tot automatische incasso.

 

* Laat een paspoort en rijbewijs op het gemeentehuis ongeldig maken als u misbruik van deze documenten wilt voorkomen.

 

* Ga na of er persoonlijke leningen of afbetalingsregelingen zijn en of het overlijden gevolgen heeft voor de afbetaling. Soms wordt het resterende bedrag kwijtgescholden.

 

* Regel zaken die betrekking hebben op de auto. Had de overledene een auto die niet meer gebruikt wordt, stuur dan een schriftelijk bericht van overlijden naar het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting. Verzoek ook om terugstorting van te veel betaalde motorrijtuigenbelasting. Als de auto verkocht wordt, dan is een verklaring van vrijwaring nodig. Als de auto naar de sloop gaat, moeten alle delen van het kentekenbewijs binnen twintig dagen worden verzonden naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 

* Kijk of bepaalde tarieven verlaagd kunnen worden, bijvoorbeeld reinigingsrechten en milieubelasting. De regels kunnen per gemeente verschillen. Als uw inkomen door het overlijden daalt, kan het zijn dat u als nabestaande in aanmerking komt voor huursubsidie of andere vergoedingen.

 

* Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. De erfgenamen geven elkaar en de executeur kwijting.

 

Zie ook:

www.rijksoverheid.nl

www.rdw.nl

www.belastingdienst.nl

www.bkr.nl

www.landelijksteunpunttrouw.nl

 

 

Tot stand gekomen door:

- ZilverenKruis / Achmea

- KBO

- Fonds Sluyterman Van Loo (ouderenprojecten)

- Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb