33ste Jaarvergadering KBO - Gorinchem

Parochiezaal Martinuskerk

Wijnkoperstraat 4 - 4204 HK Gorinchem

02 april 2020 - aanvang 14:30 uur

 

A G E N D A :

 

01. Opening door de voorzitter

02. Notulen van de Algemene Jaarvergadering KBO - Gorinchem d.d.       04 april 2019

03. Jaarverslag van de secretaris van de KBO - Gorinchem over 2019

04. Jaarverslag van de penningmeester van de KBO - Gorinchem:

      Staat van Baten en Lasten over 2019 en 2018

05. Verslag van de Kascommissie

06. Decharge van het bestuur van de KBO - Gorinchem

07. Mutaties in het bestuur van de KBO - Gorinchem:    

      Bestuurslid mevrouw Ina Hartman is aftredend en stelt zich niet

      beschikbaar;

      Mevrouw Hetty Helleman stelt zich kandidaat als bestuurslid

08. Contributie voor 2021

09. Nieuwe Kascommissie

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Na afloop van deze Algemene Jaarvergadering wordt er BINGO

gespeeld

 

 

Concept - Notulen 32e Algemene Jaar Vergadering KBO – Gorinchem
Parochiezaal Martinuskerk – Wijnkoperstraat 4 – 4204 HK Gorinchem
Datum: 04 april 2019 – aanvang 14:30 uur
Aanwezig: 36 leden (inclusief het bestuur van de KBO – Gorinchem)

 

01. Opening door de voorzitter:
Voorzitter Fons Nijs opent deze AJV met gebed en hij heet daarna iedereen hartelijk welkom. De voorzitter gaat verder met gebed:
“Goede God, u willen wij op deze jaarvergadering van de KBO – Gorinchem niet vergeten. Wij danken u voor diegenen die zich in het afgelopen jaar belangeloos voor de afdeling hebben ingezet en voor de vele fijne momenten, die wij met elkaar hebben mogen beleven. Wij vragen u goed voor onze leden te zorgen, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en help ons dit verlies te verwerken. Dat vragen wij u in Jezus naam. Amen.”

“Dames en heren,
Hartelijk welkom op deze jaarvergadering van onze afdeling KBO – Gorinchem.
In november vorig jaar heb ik een nieuwe hartklep mogen ontvangen en ik ben Onze Lieve Heer dankbaar dat alles goed is verlopen. Ik voel me hartstikke goed en daarom heb ik ons bestuur meegedeeld dat de ‘tea – party’ bij leven en welzijn in augustus 2019 weer in Ottoland gehouden kan worden.
Inmiddels hebben wij met onze partners van de PCOB – Gorinchem tweemaal overleg gevoerd waarbij het uitgangspunt is dat ieder zijn eigen gang gaat en dat waar mogelijk leden van de PCOB – Gorinchem deel kunnen nemen aan de activiteiten van de KBO – Gorinchem en andersom. Afgesproken is dat de kosten van deze activiteiten dan naar rato tussen de PCOB – Gorinchem en de KBO – Gorinchem verdeeld worden. De activiteiten die daar voor geschikt zijn worden dan in de KBO – Nieuwsbrief bekend gemaakt.
Afgelopen jaar zijn we naarstig op zoek geweest naar nieuwe vrijwilligers die Rien en Pieta van de Heiden kunnen helpen met het organiseren van bepaalde activiteiten. Wanneer zij dan de smaak te pakken krijgen, zouden zij deze activiteiten van Rien en Pieta over kunnen nemen. Wanneer er mensen zijn die dit leuk vinden, roep ik die op zich te melden bij het bestuur teneinde de voortzetting van deze activiteiten mogelijk te maken.
Er zijn vele activiteiten geweest in het afgelopen jaar. Deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de nodige hulp van vrijwilligers. Ik wil ze dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Met name Rien en Pieta hebben het afgelopen jaar veel werk verzet; nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Ik hoop dat het komend verenigingsjaar zal brengen wat wij ervan verwachten.

Dank u wel.”


02. Notulen van de Algemene Jaarvergadering KBO – Gorinchem d.d. 05 april 2018:
De secretaris van de KBO – Gorinchem leest de notulen voor van de AJV KBO – Gorinchem van 05 april 2018. Er worden geen op – of aanmerkingen over deze notulen gemaakt. Deze notulen worden door de leden van de KBO – Gorinchem goedgekeurd en getekend door de voorzitter en de secretaris.

 

03. Jaarverslag van de secretaris van de KBO – Gorinchem over 2018:
De secretaris leest het jaarverslag over 2018 van de KBO – Gorinchem voor. De heer van Papendrecht merkt op dat hij in 2018 niet de dag met de Museum Plus Bus organisatorisch heeft begeleid; dat was mevrouw M. Vendel. Na het voorlezen van het jaarverslag volgde applaus van de aanwezige leden.

 

04. Jaarverslag van de penningmeester van de KBO – Gorinchem: Staat van Baten & Lasten over 2018 en 2017:
De penningmeester van de KBO – Gorinchem neemt met de aanwezige leden van de KBO – Gorinchem de grootboekposten over 2018 door. De conclusie is uiteindelijk dat de KBO – Gorinchem het boekjaar 2018 heeft kunnen afsluiten met een voordelig saldo van € 235,39.

 

05. Verslag van de Kascommissie:
De voorzitter leest de brief van de Kascommissie voor. De Kascommissie – bestaande uit mevrouw L. Doeland – Niesthoven en de heer R. van Papendrecht – heeft op 21 maart 2019 de boeken c.q. financiën van de KBO – Gorinchem over 2018 gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat de Staat van Baten en Lasten over 2018 een getrouw beeld geeft en dus in orde is bevonden.

 

06. Decharge van het bestuur van de KBO – Gorinchem over 2018:
De voorzitter vraagt de aanwezige leden om het bestuur van de KBO – Gorinchem over 2018 decharge te verlenen. Deze decharge wordt met applaus aan het bestuur verleend.

 

07. Mutaties in het bestuur van de KBO – Gorinchem:
De penningmeester van de KBO – Gorinchem – Rien van de Heiden – is aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar. De aanwezige leden stemmen met applaus in met een nieuwe periode voor de penningmeester. De secretaris van de KBO – Gorinchem – Harry Vendel – is aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar. De aanwezige leden stemmen met applaus in met een nieuwe periode voor de secretaris.

 

08. Contributie voor 2020:
De KBO – Gorinchem heeft de afgelopen jaren geen verhoging van de contributie doorgevoerd en wil – indien dit mogelijk is – aan dit principe vasthouden. Maar …. als de afdracht per lid aan het landelijk bestuur in 2020 wordt verhoogd, dan zal deze verhoging ook worden doorgevoerd in de contributie van de KBO – Gorinchem. Een voorbeeld: verhoogt het landelijk bestuur van de KBO – PCOB de afdracht per lid met bijvoorbeeld één euro, dan zal de contributie voor de leden van de KBO – Gorinchem voor 2020 ook met één euro worden verhoogd. Of er een verhoging zal komen, zal in de komende maanden duidelijk worden. De aanwezig leden stemmen met dit beleidspunt in.

 

09. Nieuwe Kascommissie:
De nieuwe Kascommissie ziet er als volgt uit:
• Mevrouw L. Doeland – Niesthoven
• De heer S.J. Sluiter
• Mevrouw A. van den Berghe (1e reserve)
• Mevrouw F. Ros (2e reserve)

 

10. Rondvraag:
Er worden geen punten ingebracht.

 

11. Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezige leden bij deze Algemene Jaarvergadering voor hun aanwezigheid en hun inbreng en hij sluit deze AJV.

Na afloop van deze Algemene Jaarvergadering worden er nog 2 rondes BINGO gespeeld.

 

A.F.D.I. Nijs, voorzitter

 


H.C.Th. Vendel, secretaris

 

 

 

Omdat de corona – perikelen in 2021 voorlopig nog zullen aanhouden, kan de KBO – Gorinchem in april 2021 wederom geen Algemene Jaarvergadering kunnen houden. Toch is kalenderjaar 2020 voorbij en dan is het de gewoonte dat de secretaris een jaarverslag maakt over het voorbije kalenderjaar. Bij deze KBO – Gorinchem Nieuwsbrief treft u daarom het concept – verslag van de secretaris over het jaar 2020 aan.

 

 CONCEPT JAARVERSLAG SECRETARIS KBO – GORINCHEM

OVER HET JAAR 2020

 

Voor de wereld, voor heel Nederland is 2020 een heel bijzonder jaar geweest; ook voor de KBO – Gorinchem. In december 2019 kwam er in China, in Wuhan – waarschijnlijk via vleermuizen – een virus naar buiten. En omdat de mensheid heel reislustig is, verspreidde dat virus dat we kennen als het corona – virus zich razendsnel over de gehele wereld. Wintersport in Italië was een superverspreider en ook het carnaval van 2020 in Brabant en Limburg zorgde ervoor dat Nederland geconfronteerd werd met corona. In een televisieprogramma op NPO1 kondigde toenmalig minister van VWS Bruins het eerste corona – geval in ons land aan en daarna ging het heel snel. De uitbraak van het corona – virus werd een wereldwijde pandemie met heel veel doden, veel mensen die met het virus waren besmet werden in het ziekenhuis opgenomen en de ergste gevallen belandden op de intensive care. Wereldwijd voltrok zich een ramp waar we allemaal mee te maken kregen. Eerst kwam de 1e golf. Maatregelen ter bestrijding werden vanuit de regering afgekondigd. Er kwam een íntelligente ‘lock-down’. Winkels moesten sluiten, de horeca moest dicht, er moest thuis worden gewerkt en scholen werden gesloten. De regering trok heel stevig de beurs en er werden miljarden euro’s uitgetrokken om steunpakketten te betalen om bedrijven en hun medewerkers te steunen. En toen de maatregelen om het corona – virus te beteugelen resultaten opleverde, kwamen er versoepelingen, gingen mensen in de zomerperiode lekker op vakantie en toen iedereen weer terug was, namen de besmettingen snel weer toe. Er werd volop getest en de app ‘Corona Melder’ deed zijn intrede. De besmettingen namen steeds meer toe en dat leidde er tenslotte toe dat er een avondklok werd ingesteld, die gold van 21:00 uur tot 04:30 uur de volgende dag. De farmaceuten werkten koortsachtig aan een vaccin tegen het corona – virus. Meestal duurt het jaren voor zo’n vaccin was ontwikkeld, maar binnen een jaar kwam het corona – vaccin op de markt met namen als AstraZeneca, Moderna en BioNTech – Pfizer. Na goedkeuring van de diverse vaccins kon begonnen worden met de inenting van de bevolking – alles op vrijwillige basis – en te beginnen met de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

 

Terug naar de KBO – Gorinchem.

 

Het ledenaantal bij de KBO – Gorinchem bedroeg op 01 januari 2020: 260 leden.

Ook nog een statistisch gegeven:

In 2016 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,35

In 2017 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,66

In 2018 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,39

In 2019 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,16

In 2020 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,78

 

Het bestuur van de KBO – Gorinchem is het afgelopen jaar 2020 enkele keren in vergadering bijeen geweest. Van deze vergaderingen zijn steeds notulen gemaakt, die door het voltallige bestuur zijn geaccordeerd en daarna door de voorzitter en de secretaris zijn ondertekend. Het minimale vergaderen van het bestuur van de KBO – Gorinchem had alles te maken met de veiligheid c.q. gezondheid van alle bestuursleden. Alle bestuursleden horen immers tot de kwetsbare groep.

 

Het afgelopen jaar 2020 zijn er door de KBO – Gorinchem bijna geen activiteiten georganiseerd. Dat vonden we heel jammer, maar de voorschriften van de landelijke overheid hielden het organiseren van activiteiten tegen en ook diende het bestuur van de KBO – Gorinchem zorg te dragen voor uw veiligheid c.q. uw gezondheid, want ook u behoort tot de kwetsbare groep.

 

 • In 2020 heeft u 10 keer het KBO – PCOB magazine ontvangen. Hartelijk dank aan de bezorgers/bezorgsters die in deze bijzondere tijd de bezorging toch steeds mogelijk hebben gemaakt. Bij de uitgifte van het KBO – PCOB magazine werd onze KBO – Gorinchem Nieuwsbrief weer gevoegd, altijd met veel liefde gemaakt door Rien v.d. Heijden. In alle uitgegeven Nieuwsbrieven van 2020 waren steeds advertenties opgenomen. Dank aan onze adverteerders en gedenk onze adverteerders ook bij uw inkopen. Zij hebben onze steun heel hard nodig.
 • Vanwege de corona – pandemie hebben we als bestuur van de KBO – Gorinchem gemeend u enkele keren te moeten ‘verwennen’ door middel van een presentje bij het magazine van de KBO – PCOB. Halverwege het jaar 2020 was dat een chocolade geschenk en aan het einde van het jaar 2020 kreeg u een mooie boodschappentas, o.a. gevuld met een kerstwens met pen en een kerstkrans. We wilden u beslist niet vergeten: vandaar deze attenties en we hopen dat u die heeft kunnen waarderen. We hadden het als bestuur graag ook anders gezien, maar de corona – situatie heeft ons daartoe gedwongen.

 

 • Onze KBO – Gorinchem website (kbo-gorinchem.jouwweb.nl) is ook in het afgelopen jaar 2020 volop gevuld met belangrijke informatie en foto’s van diverse activiteiten die we hebben georganiseerd, maar ook met de actuele stand van zaken rond onze activiteiten. Bezoekt u ook eens onze KBO – Gorinchem website.

 

 • Helaas kon het hoogtepunt van het kalenderjaar 2020 – ons jaarlijkse kerstdiner in hotel Gorinchem – vanwege corona niet doorgaan. Laten we hopen dat de huidige situatie weer snel naar normaal terugkeert en we met elkaar de gezelligheid van het kerstfeest kunnen vieren.

 

 • Door de corona zijn er minder leden bezocht dan voorgaande jaren. Wel is aan iedereen aandacht besteed door middel van een telefoontje of een kaart. 12 Personen vierden dit jaar hun 85ste 2 Personen werden 90 jaar. 1 Persoon werd 95 jaar, 1 persoon werd 102 jaar en 1 persoon werd 105 jaar. De jarigen van januari en februari 2020 zijn nog bezocht en ook in de zomermaanden zijn nog enkele jarigen bezocht. Totaal kregen 7 jarigen een bezoek. 7 Zieken zijn bezocht of er is een aardigheidje (bloemen of fruit) gebracht. Het echtpaar van Papendrecht was 60 jaar getrouwd en daar zijn bloemen bezorgd.

           

Het bestuur van de KBO – Gorinchem wil u – ondanks alles – danken voor het vertrouwen dat u in ons stelde. Wij hopen van harte dat we elkaar op termijn weer kunnen en mogen ontmoeten. Dat we weer leuke, gezellige activiteiten met elkaar zullen hebben. En voor de tijd dat dit nog niet mogelijk is: let goed op uzelf, probeer gezond te blijven en als u ons nodig heeft, pak dan de telefoon of de computer om met uw KBO – Gorinchem bestuur in contact te komen.

We hopen – indien mogelijk –  in 2021 voor onze leden – dus ook voor U – klaar te staan, door Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar ook door ontspanning, contacten, leuke activiteiten en gezelligheid een ruime plaats te bieden.

 

Gorinchem, 03 maart 2021

 

Uw secretaris Harry Vendel

 

 

Omdat de corona – perikelen ook in 2021 nog volop aanhielden, kon de KBO – Gorinchem in april 2021 wederom geen Algemene Jaarvergadering houden. Toch is het kalenderjaar 2021 voorbij en dan is het de gewoonte dat de secretaris van de KBO – Gorinchem een jaarverslag maakt over het voorbije kalenderjaar. Bij deze KBO – Gorinchem Nieuwsbrief treft u daarom het concept – verslag van de secretaris over het jaar 2021 aan.

 

CONCEPT JAARVERSLAG SECRETARIS KBO – GORINCHEM

OVER HET JAAR 2021

 

Voor de wereld, voor heel Nederland is 2021 nog steeds een heel bijzonder jaar; ook voor de KBO – Gorinchem. Het corona – virus (met de delta – variant en de omikron – variant) woedden nog steeds in de gehele wereld. Eerst zag het ernaar uit dat we op de goede weg waren en konden de getroffen maatregelen worden versoepeld, maar al gauw namen de besmettingen weer toe en werden de ‘corona – touwtjes’ weer (stevig) aangetrokken.

 

Terug naar de KBO – Gorinchem.

Het ledenaantal bij de KBO – Gorinchem bedroeg op 01 januari 2021: 250 leden.

Ook nog een statistisch gegeven:

In 2016 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,35

In 2017 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,66

In 2018 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,39

In 2019 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,16

In 2020 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 78,78

In 2021 was de gemiddelde leeftijd van de KBO – Gorinchem leden van dat jaar 80,18

Het bestuur van de KBO – Gorinchem is het afgelopen jaar 2021 enkele keren in vergadering bijeen geweest. Van deze vergaderingen zijn steeds notulen gemaakt, die door het voltallige bestuur zijn geaccordeerd en daarna door de voorzitter en de secretaris zijn ondertekend. Het minimale vergaderen van het bestuur van de KBO – Gorinchem had alles te maken met de veiligheid c.q. gezondheid van alle bestuursleden. Alle bestuursleden horen immers tot de kwetsbare groep.

 

Het afgelopen jaar 2021 zijn er door de KBO – Gorinchem bijna geen activiteiten georganiseerd. Dat vonden we heel jammer, maar de voorschriften van de landelijke overheid hielden het organiseren van activiteiten tegen en ook diende het bestuur van de KBO Gorinchem zorg te dragen voor uw veiligheid c.q. uw gezondheid, want ook u behoort tot de kwetsbare groep. Ook de overheid zorgde goed voor de Nederlandse bevolking en na een trage start kwam er voor iedereen die dat wilde een ‘boostercampagne’ op gang voor wie dat wilde, want het bleef nog steeds de vrijheid van iedereen om die 3e prik te ontvangen.

 

 • In 2021 heeft u 10 keer het KBO – PCOB Magazine ontvangen. Hartelijk dank aan de bezorgers/bezorgsters die in deze bijzondere tijd de bezorging toch steeds mogelijk hebben gemaakt. Bij de uitgifte van het KBO – PCOB Magazine werd onze KBO – Gorinchem Nieuwsbrief weer gevoegd, altijd met veel liefde gemaakt door Rien v.d. Heijden. In alle uitgegeven Nieuwsbrieven van 2021 waren steeds advertenties opgenomen. Dank aan onze adverteerders en gedenk onze adverteerders ook bij uw inkopen. Zij hebben onze steun heel hard nodig!!

 

 • Vanwege de corona – pandemie hebben we als bestuur van de KBO – Gorinchem gemeend u aan het einde van 2021 te moeten ‘verwennen’ door middel van enkele presentjes (2 bonnen van Mooi Gorinchem, om daaraan zelf een bestemming te geven en de plaatselijke middenstand van Gorinchem te helpen). Bovendien ontving u bij het magazine van de KBO – PCOB Magazine een kalender voor 2022 en een mooie kerstkaart met pen, vergezeld met de goede wensen voor het nieuwe jaar van het Bestuur. We wilden u beslist niet vergeten: vandaar deze attenties en we hopen dat u die heeft kunnen waarderen. We hadden het als bestuur graag ook anders gezien, maar de corona – situatie heeft ons daartoe gedwongen.

 

 • Onze KBO – Gorinchem website (kbo-gorinchem.jouwweb.nl) is ook in het afgelopen jaar 2021 volop gevuld met belangrijke informatie en foto’s van diverse activiteiten die we hebben georganiseerd, maar ook met de actuele stand van zaken rond onze activiteiten. Bezoekt u ook eens onze KBO – Gorinchem website.

 

 • De bijeenkomsten op de woensdag – en donderdagmiddag konden ook een poosje draaien, maar deze activiteiten moesten we – vanwege corona – uiteindelijk ook weer stilzetten.

 

 • In de maand september van 2021 werd er een bezoek gebracht aan de tentoonstelling in het Gorcums Museum.

 

 • In oktober 2021 hebben we wel in restaurant ‘Het Lingebosch’ met elkaar pannenkoeken kunnen eten en bracht een groepje KBO – Gorinchem leden een bezoek aan slot Loevestein.

 

 • Helaas kon het hoogtepunt van het kalenderjaar 2021 – ons jaarlijkse kerstdiner – dit keer in de Hipper/de Kolfbaan – vanwege corona niet doorgaan. De organisatie van het diner was al vergevorderd en toch konden we het kerstdiner vanwege die corona – situatie toch niet laten doorgaan. Heel spijtig! Laten we hopen dat de huidige situatie weer snel naar normaal terugkeert en we met elkaar de gezelligheid van het kerstfeest kunnen vieren.

 

 • Door corona werden er minder leden bezocht dan voorgaande jaren. We bezochten het afgelopen jaar 6 personen die dit jaar hun 85ste verjaardag vierden, 6 personen werden 90 jaar, 1 persoon werd 103 jaar en 1 persoon werd 106 jaar, 2 jarige leden die buiten Gorinchem wonen stuurden we een kaart. 6 Zieken werden bezocht. Ook vierde een echtpaar hun diamanten huwelijksfeest en een ander echtpaar vierde hun briljante huwelijksfeest. Ter gelegenheid van deze jubilea werden er bloemen bezorgd. En we stuurden ook een kaart naar een echtpaar dat 50 jaar getrouwd was.

           

Het bestuur van de KBO – Gorinchem wil u – ondanks alles – danken voor het vertrouwen dat u in ons stelde. Wij hopen van harte dat we elkaar op termijn weer kunnen en mogen ontmoeten. Dat we weer leuke, gezellige activiteiten met elkaar zullen hebben. En voor de tijd dat dit nog niet mogelijk is: let goed op uzelf, probeer gezond te blijven en als u ons nodig heeft, pak dan de telefoon of de computer om met uw KBO – Gorinchem bestuur in contact te komen.

We hopen – indien mogelijk –  in 2022 voor onze leden – dus ook voor U – klaar te staan, door Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar ook door ontspanning, contacten, leuke activiteiten en gezelligheid een ruime plaats te bieden.

 

Gorinchem, 18 januari 2022

 

Uw secretaris Harry Vendel

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb