De zorg verandert ..... ook in Gorinchem

 

14 oktober 2015 gaven twee medewerkers van de gemeente Gorinchem in de zaal van de Exoduskerk een presentatie - in twee delen - over het onderwerp "De zorg verandert ..... ook in Gorinchem". 

Beleidsmedewerker Arie Strik behandelde de Wmo algemeen en zorgadviseur Anne de Gier behandelde de Wmo in de praktijk.

Alvorens op het onderwerp in te gaan, werden eerst enkele afkortingen die tijdens deze presentatie werden gebruikt verduidelijkt.

 

Wmo:                              Wet maatschappelijke ondersteuning

AWBZ:                             Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zvw:                                Zorgverzekeringswet

Wvg:                               Wet voorzieningen gehandicapten

Wlz:                                Wet langdurige zorg

CAK:                                Centraal Administratie Kantoor

 

Even terug in de tijd: een stukje Wmo GESCHIEDENIS

 

De Wmo 2007

          * Een eerste stap in de hervorming van de zorg

          * 9 prestatievelden

          * Doel van de Wmo: meedoen

          * Hoe?

          * Rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp;

          * Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers;

          * Maatschappelijke opvang (via centrumgemeente).

 

Op naar Hervorming

Langdurige zorg

Waarom?

1. Zorg betaalbaar houden;

2. Kwaliteit verbeteren;

3. Meer voor elkaar zorgen.

 

Zorg - Wmo 2015

 

Voor 1 januari 2015                     Na 1 januari 2015

 

Zorgverzekeringswet (Zwv)                                             * Persoonlijke verzorging

                                                                                                                                                                 ZORGVERZEKERAAR

                                                                                            * Verpleging

 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)           Wet langdurige zorg (Wlz)

* Persoonlijke verzorging

* Verpleging                                                                       * Behandeling (instelling)

* Behandeling                                                                                                                                         ZORGKANTOOR

* Verblijf                                                                             * Verblijf (instelling)

*Begeleiding

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)                Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

 

* Thuishulp en thuiszorg                                                  * Ondersteuning zelfredzaamheid (thuis)

* Woningaanpassingen                                                    * Ondersteuning participatie (thuis)

* Hulpmiddelen                                                                 * Beschermd wonen en opvang (thuis)    GEMEENTE

* Maatschappelijke opvang                                              * Ondersteuning mantelzorg (thuis)

                                                                                           * Clientondersteuning (thuis) 

 

Wmo 2015

         * Bestaande taken Wmo 2007

         * Voormalige AWBZ taken:

         * Begeleiding individueel

         * Begeleiding groep (dagbesteding)

         * Kortdurend verblijf

         * Clientondersteuning

 

Wmo 2015

Doel:

         * Ondersteuning bieden bij zelfredzaamheid, participatie in de samenleving (meedoen), samen redzaam

         * Om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen

 

Wmo 2015

Zelfstandig wonenden

         * 18 jaar en ouder

         * Lichamelijke beperking

         * Verstandelijke beperking

         * Psychische/psychosociale problemen

 

De volgende benadering wordt gebruikt:

          * mensen zorgen voor zichzelf

          * mensen zorgen voor elkaar

          * mensen maken gebruik van collectieve voorzieningen

          * maatwerk

 

Wmo in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

          * samen

          * keuze vrijheid

          * vraaggericht (aan de keukentafel)

          * integraal (afstemmen): met inzet sociaal team

          * rijksbezuiniging: circa 25%

          * 2015: overgangsjaar

 

De veranderde aanpak is een proces dat tijd en energie vraagt en waarbij het spreekwoord geldt: "Keulen en Aken zijn niet op 1 dag gebouwd".

 

Wmo in de praktijk

 

Een casusbeschrijving van de heer De Jong:

           * de heer De Jong is 78 jaar jong  

           * de heer De Jong is alleenstaand

           * de heer De Jong is slecht ter been

           * de heer De Jong heeft een beperkte conditie als gevolg van hartklachten

           * de kinderen van de heer De Jong wonen niet in de buurt

           * de heer De Jong krijgt zijn huishouden niet meer rond

 

WAT NU?

 

1. Melding bij het klantcontactpunt van de gemeente

2. Keukentafelgesprek: samen bepalen van de noodzakelijke ondersteuning: ondersteuningsplan

3. Aanvraag

4. Besluit van de gemeente: vaststellen maatwerkvoorziening

 

Hierbij wordt ook de reeds aangegeven benadering gebruikt.

 

Conclusie: huishoudelijke ondersteuning als maatwerkvoorziening

                  * in natura of pgb?

                  * (eigen) bijdrage:

                     - hoogte afhankelijk van inkomen / vermogen, te bepalen door CAK

                     - nooit hoger dan kostprijs, nooit meer dan de maximale bijdrage volgens CAK

 

Wat als de heer De Jong nog meer problemen heeft zoals:

                     * een huurschuld

                     * problemen met rouwverwerking

                     * eenzaamheid

                     * een open been als gevolg van diabetes

                     * slechte zelfzorg

 

Dan komt het SOCIAAL TEAM in beeld.

 

Het SOCIAAL TEAM bestaat uit:

                     * meerdere professionals (meer dan de Wmo)

                     * vraaggericht

                     * casusregie

                     * neemt niet over

                     * eigen kracht

 

Het SOCIAAL TEAM is niet direct toegankelijk. Aanmelding langs verschillende ingangen (professionals, schilpartners).

Met toestemming van de inwoner. Met afspraken over de privacy.